?

Log in

No account? Create an account
Инвестиционный портфельчик [entries|archive|friends|userinfo]
Инвестиционный портфельчик

[ website | Инвестиционный портфельчик ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дзе Беларусь возьме валюту, каб заплаціць 4 млрд даляраў доўгу? [фев. 3, 2015|08:39 pm]
Инвестиционный портфельчик
Дзе Беларусь возьме валюту, каб заплаціць 4 млрд даляраў доўгу?
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: alar563
2015-04-02 09:44 pm
Это около 10% ВВП. Не много.
На крайняк можно продать что-нибудь.
А уже требуют? Я просто не в курсе.
(Ответить) (Thread)
From: electrelanelove
2016-11-15 07:35 pm
Дзе Беларусь возьме валюту каб заплаціць 4 млрд даляраў доўгу?
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: yuri_yurkevich
2016-11-22 11:12 am
Мы запазычылi гэтую валюту, каб нарабiць памылак.

Трэба гэта растлумачыць крадзi-торам.

Яны будуць згодны пачакаць. Бо у некаторых краiн Захаду дый у той жа Японii iснуе адметны цынз на грошы.

Банкi i дзяржава бяруць на сабе абавязкi iх магутнасць гарантавана знiшчаць - размерана i без асобных штуршкоу.

Але гэта не удаецца. Вось таму землетрусы i здараюцца.

Каб нам прыблiзiцца да плаунасцi ходу, трэба пачаць с налогавай рэформы. Дацi магчымасць грамадзянам самiм плацiць у казну дзяржаве на розныя артыкулы, якiя нельга будзе пераблытваць памiж сабой.

На ахову прыроды, на адукацыю, на ахову здароуя, правапарадку, выкананне знешних зносiн.

Чатыры канi cпачатку.
(Ответить) (Thread)